مزرعه الگویی بنیز تجهیز منتخب استان سمنان در جشنواره علم تا عمل