مشکلات کلیدی کشور را با همزبانی حل کنیم/باید سیستم آبیاری نوین در ایران اجرا شود