معاون وزیر جهاد کشاورزی: بخشی از مشکل آب ناشی از نبود مدیریت صحیح منابع است