نامه سرگشاده اتحادیه انجمن های کشاورزی به رئیس جمهور