شلوغی های آخر سال در دومین نمایشگاه سیستم های نوین آبیاری و نهاده ها- تهران- اسفند 96