شروع سال 97 با حضور در سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی ایران سبز