هزار هکتار زمین کشاورزی امسال به سامانه نوین آبیاری مجهز می شود