همايشي که براي شوري آب کارون و سد گتوند انجام داده بودند به بزن بزن خاتمه يافت !