همایش ملی برنامه ریزی کشت پائیزه با محوریت مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و مصرف بهینه آب