چهاردهمین نمایشگاه صنعت کشاورزی ، مکانیزاسیون و تجهیزات آبیاری اصفهان