کارگاه آموزشی آشنایی با آبیاری قطره ای تیپ و آبیاری قطره ای زیر سطحی در تهران