کارگاه آموزشی ایستگاه کنترل مرکزی و تجهیزات آبیاری تحت فشار پروژه 1730 هکتاری دشت یکانات