کشاورز دغدغه قیمت آب را ندارد، کشاورزان باید شیوه سنتی آبیاری را تغییر دهند