کمبود کود شیمیایی در فصل کشت، به کمین کشاورزان نشست