کم آبي حاصل سوءمديريت‌ است / مي‌توان در چهار فصل کشور کشاورزي کرد