‌بازدید وزیر محترم کشاورزی و هیأت همراه از طرح آبیاری قطره ای زیرسطحی در کشت یونجه