تقدیر از برترین های تولیدات کشاورزی در همایش دستاوردهای اقتصادمقاومتی بخش کشاورزی سمنان