سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار