برگزاری سیزدهمین نمایشگاه استان گلستان بار دیگر در مهر ماه 1396