هفتمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته در استان قزوین- دیماه 1395