برگزاری جامع ترین همایش اتوماسیون در سامانه های نوین آبیاری در تهران