چهاردهمین نمایشگاه تخصصی نهاده ها، تجهیزات آبیاری، ادوات و ماشین آلات کشاورزی اردبیل