1.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی به سیستم ابیاری تحت فشار مجهز شد