2600 میلیارد ریال به پیمانکار طرح شبکه آبیاری و زهکشی خوزستان و ایلام پرداخت شد