جهاد کشاورزی زنجان

جهاد کشاورزی زنجان
 • سال شروع پروژه:1390
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  جهاد کشاورزی زنجان

  نوع پروژه اجرا شده :      

  دستگاه هواشناسی Imetos2

  سال اجرا:

  1390

  سال اتمام پروژه :

  1390

  نوع کشت :

  زیتون

  سطح زیر کشت :

  40 هکتار

  محل پروژه :

  طارم

  اهداف اجرایی طرح : 

  مدیریت در آبیاری و کشاورزی دقیق

   

  خروجی های مورد انتظار:

  ارسال آنلاین اطلاعات توسط سنسورهای بکار رفته روی دستگاه

  محاسبه نیاز آب گیاه، جلوگیری از هدر رفت آب و مواد مغذی، ارسال هشدار یخبندان واندازه گیری مستمر رطوبت خاک، دمای هوا و خاک و میزان تبخیر و تعرق سرعت باد، جهت باد، EC خاک، میزان تابش و تشعشع خورشید، رطوبت نسبی، نقطه شبنم و رطوبت سطح برگ