مرکز تحقیقات شیراز

مرکز تحقیقات شیراز
 • سال شروع پروژه:1391
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  تحقیقات شیراز

  نوع پروژه اجرا شده :      

  دستگاه هواشناسی Imetos2

  سال اجرا:

  1391

  سال اتمام پروژه :

  1391

  نوع کشت :

  نصب شده در قطب باغداری شیراز- اغلب کشت سیب

  سطح زیر کشت :

   

  محل پروژه :

  شیراز

  اهداف اجرایی طرح : 

  مدیریت در آبیاری و کشاورزی دقیق

   

  خروجی های مورد انتظار:

  ارسال آنلاین اطلاعات توسط سنسورهای بکار رفته روی دستگاه

  محاسبه نیاز آب گیاه، جلوگیری از هدر رفت آب و مواد مغذی، ارسال هشدار یخبندان میزان تابش و تشعشع خورشید، رطوبت نسبی، نقطه شبنم و رطوبت سطح برگ