معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی

معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی
 • سال شروع پروژه:1386
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی

  نوع پروژه اجرا شده :      

  دستگاه هواشناسی Metos

  سال اجرا:

  1386

  سال اتمام پروژه :

  1386

  نوع کشت :

  ذرت

  سطح زیر کشت :

   

  محل پروژه :

  کرج

  اهداف اجرایی طرح : 

  مدیریت در آبیاری و کشاورزی دقیق

   

  خروجی های مورد انتظار:

  ارسال آنلاین اطلاعات توسط سنسورهای بکار رفته روی دستگاه محاسبه نیاز آب گیاه، جلوگیری از هدر رفت آب و مواد مغذی، ارسال هشدار یخبندان واندازه گیری مستمر رطوبت خاک، دمای هوا و خاک و میزان تبخیر و تعرق سرعت باد، جهت باد، میزان تابش و تشعشع خورشید، رطوبت نسبی، نقطه شبنم و رطوبت سطح برگ