پروژه آقای علی صالحی

پروژه آقای علی صالحی
 • سال شروع پروژه:1391
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  علی صالحی

  نوع پروژه اجرا شده:      

  سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی

  سال اجرا:

  1391

  سال اتمام پروژه:

  1391

  نوع کشت :

  پسته

  سطح زیر کشت:

  25/5 هکتار

  محل پروژه :

  کرمان - سیرجان

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)