پروژه آقای اکبر امامی- سمنان (سنترلینیر)

پروژه آقای اکبر امامی- سمنان (سنترلینیر)
 • سال شروع پروژه:1394
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  اکبر امامی

  نوع پروژه اجرا شده :      

  سنتر لینیر: 1 اسپن 69 متر

  سال اجرا:

  1394

  سال اتمام پروژه :

  1394

  نوع کشت :

  چغندر قند، گندم و جو

  سطح زیر کشت :

  15/6 هکتار

  محل پروژه :

  استان سمنان - میامی، روستای کالپوش

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)