پروژه آقای حسن حسن بارانی- شاهرود (سنترلینیر)

پروژه آقای حسن حسن بارانی- شاهرود (سنترلینیر)
 • سال شروع پروژه:1394
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  حسن حسن بارانی

  نوع پروژه اجرا شده:      

  سنتر لینیر: 5 اسپن 300 متر

  سال اجرا:

  1394

  سال اتمام پروژه:

  1394

  نوع کشت :

  چغندر قند و ذرت

  سطح زیر کشت:

  93 هکتار

  محل پروژه :

  شاهرود - میامی

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)