پروژه آقای حسن دلارامی- خراسان (سنترپیوت)

پروژه آقای حسن دلارامی- خراسان (سنترپیوت)
 • سال شروع پروژه:1389
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  حسن دلارامی

  نوع پروژه اجرا شده:      

  سنترپیوت (4 دستگاه): 1- 6 اسپن 397 متر

  2- 4 اسپن 231 متر

  3- 5 اسپن 299 متر

  4- 6 اسپن 403 متر

  سال اجرا:

  1389

  سال اتمام پروژه:

  1389

  نوع کشت :

  یونجه

  سطح زیر کشت:

  122/41 هکتار

  محل پروژه :

  خراسان- سرخس

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)