پروژه آقای داریوش رحمتی- اراک (سنترلینیر)

پروژه آقای داریوش رحمتی- اراک (سنترلینیر)
 • سال شروع پروژه:1389
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  داریوش رحمتی

  نوع پروژه اجرا شده:      

  سنترلینیر (2 دستگاه): 1- 6 اسپن387 متر

                            2- 3 اسپن 180 متر

  سال اجرا:

  1389

  سال اتمام پروژه:

  1389

  نوع کشت :

  چغندر قند و ذرت

  سطح زیر کشت:

  98 هکتار

  محل پروژه :

  اراک- کارچان

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)