پروژه آقای دراز گیسو- گرگان (لینیر و سنترلینیر)

پروژه آقای دراز گیسو- گرگان (لینیر و سنترلینیر)
 • سال شروع پروژه:1388
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  آقای درازگیسو

  نوع پروژه اجرا شده :      

  سنتر لینیر (1 دستگاه): 5 اسپن 264 متر
  لینیر (2 دستگاه): 4 اسپن 220 متر

  سال اجرا:

  1388

  سال اتمام پروژه :

  1388

  نوع کشت :

  یونجه

  سطح زیر کشت :

  89/11 هکتار

  محل پروژه :

  گرگان- فاضل آباد

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)