پروژه آقای رجب زاده - سمنان (سنتر لینیر)

پروژه آقای رجب زاده - سمنان (سنتر لینیر)
 • سال شروع پروژه:1396
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  آقای رجب زاده

  نوع پروژه اجرا شده :      

  سنترلینیر: 5 اسپن 251 متر

  سال اجرا:

  1396

  سال اتمام پروژه :

  1397

  نوع کشت :

  جو، ذرت علوفه ای

  سطح زیر کشت :

  100 هکتار

  محل پروژه :

  سمنان، میامی، روستای کالپوش

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)