پروژه آقای عرب پناهان-سمنان (سنترپیوت)

پروژه آقای عرب پناهان-سمنان (سنترپیوت)
 • سال شروع پروژه:1390
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  آقای عرب پناهان

  نوع پروژه اجرا شده:      

  سنترپیوت: 4 اسپن 267 متر

  سال اجرا:

  1390

  سال اتمام پروژه:

  1390

  نوع کشت :

  یونجه

  سطح زیر کشت:

  22/3 هکتار

  محل پروژه :

  سمنان

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)