پروژه آقای علی اصغر امامی-سمنان (سنتر لینیر)

پروژه آقای علی اصغر امامی-سمنان (سنتر لینیر)
 • سال شروع پروژه:1394
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  علی اصغر امامی

  نوع پروژه اجرا شده :      

  سنتر لینیر: 2 اسپن 131 متر

  سال اجرا:

  1394

  نوع کشت :

  چغندر قند و گندم

  سطح زیر کشت :

  26 هکتار

  محل پروژه :

  استان سمنان، میامی، کالپوش

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)