پروژه آقای علی صالحی سیرجانی و شرکاء

پروژه آقای علی صالحی سیرجانی و شرکاء
 • سال شروع پروژه:1390
 • توضیحات:

  پروژه :       

  علی صالحی سیرجانی و شرکاء

  نوع پروژه اجرا شده :      

  آبیاری قطره ای زیر سطحی

  سال اجرا:

  1391

  نوع کشت :

  درختان پسته

  سطح زیر کشت :

  25/5 هکتار

  محل پروژه :

  سیرجان

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)