پروژه آقای فرشاد سلطانی (فاز یک)

پروژه آقای فرشاد سلطانی (فاز یک)
 • سال شروع پروژه:1389
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  آقای فرشاد سلطانی( فاز یک)

  نوع پروژه اجرا شده :      

  آبیاری قطره ای زیر سطحی

  سال اجرا:

  1389

  نوع کشت :

  درختان پسته

  سطح زیر کشت :

  125 هکتار

  محل پروژه :

  سیرجان

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)