پروژه آقای مقصودلو- گرگان (لینیر و سنترلینیر)

پروژه آقای مقصودلو- گرگان (لینیر و سنترلینیر)
 • سال شروع پروژه:1389
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  آقای مقصودلو

  نوع پروژه اجرا شده:      

  لینیر: 3 اسپن 192 متر
  سنترلینیر: 4 اسپن 236 متر

  سال اجرا:

  1389

  سال اتمام پروژه:

  1389

  نوع کشت :

  یونجه

  سطح زیر کشت:

  46/15 هکتار

  محل پروژه :

  گرگان- سرخنکلاته

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)