پروژه ایثار

پروژه ایثار
 • سال شروع پروژه:1392
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  ایثار

  نوع پروژه اجرا شده:      

  سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی

  سال اجرا:

  1392

  سال اتمام پروژه:

  1392

  نوع کشت :

  پسته

  سطح زیر کشت:

  157 هکتار

  محل پروژه :

  یزد

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)