پروژه برادران محمودی و شرکاء

پروژه برادران محمودی و شرکاء
 • سال شروع پروژه:1388
 • توضیحات:

  نام پروژه:

  برادران محمودی و شرکاء

  نوع پروژه اجرا شده :      

  آبیاری قطره ای زیر سطحی

  سال اجرا:

  1388

  نوع کشت :

  درختان پسته

  سطح زیر کشت :

  130 هکتار

  محل پروژه :

  سیرجان

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)