پروژه خانواده شریف

پروژه خانواده شریف
 • سال شروع پروژه:1391
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  خانواده شریف

  نوع پروژه اجرا شده:      

  سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی

  سال اجرا:

  1391

  سال اتمام پروژه:

  1391

  نوع کشت :

  پسته

  سطح زیر کشت:

  90 هکتار

  محل پروژه :

  کرمان-سیرجان

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)