پروژه شرکت گیلدانه جهان نما- گلستان (ماشین آبیاری قرقره ای)

پروژه شرکت گیلدانه جهان نما- گلستان (ماشین آبیاری قرقره ای)
 • سال شروع پروژه:1395
 • توضیحات:

  نام پروژه:       

  شرکت گیلدانه جهان نما

  نوع پروژه اجرا شده:      

  ماشین آبیاری قرقره ای مجهز به بوم (مه پاش):

  طول لوله 300 متر قطر 90 میلیمتر

  بوم 42 متری با عرض آبیاری 50 متر

  سال اجرا:

  1395

  محل پروژه :

  گلستان – گمیشان – روستای آرخ کوچک

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)