لطفعلی صالحین

لطفعلی صالحین
 • سال شروع پروژه:1396
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  لطفعلی صالحین

  نوع پروژه اجرا شده :      

  سیستم آبیاری قطره ای روی سطحی

  سال اجرا:

  1396

  سال اتمام پروژه :

  1396

  نوع کشت :

  باغ میوه (آلو، هلو و ...)

  سطح زیر کشت :

  5هکتار

  محل پروژه :

  سمنان- دامغان

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)