دفترچه راهنمای نصب، بهره برداری و نگهداری

دفترچه راهنمای نصب، بهره برداری و نگهداری  
·       نوارهای آبیاری قطره ای
·       لوله های قطره چکاندار مدلRO
·       لوله های قطره چکاندار با  قابلیت تنظیم فشار مدلPC

جهت مطالعه دفترچه راهنما، لطفاً فایل PDF را دانلود نمایید.

دفترچه راهنمای نصب، بهره برداری و نگهداری