توصیه عمومی

مقدار هر کود در هر مقطع را بر تعداد وعده های آبیاری در هر مقطع تقسیم نمایید به این معنی که این مقدار کود در نوبت های آبیاری بطور مساوی تقسیم شود.
کودهایی که در جدول بصورت رنگی نشان داده شده است امکان اختلاط با کودهای دیگر را ندارند
بهترین زمان مصرف : صبح زود یا بعد از ظهر است که رطوبت هوا به بالاترین میزان ممکن رسیده باشد.
جهت جلوگیری از گیاه سوزی از محلول پاشی در هنگام ظهر و هوای گرم اجتناب شود.
مقادیر ذکر شده در فایل موجود برای یک برنامه جامع تغذیه برای برداشت حداکثر محصول در نظر گرفته شده است اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجرا شود اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.
توصیه می گردد محلول پاشی ها را پس از هر بارندگی انجام دهید؛ و در صورت فقدان بارش های فصلی از محلول پاشی خودداری نمایید.

توصیه عمومی